Avís legal

El lloc web i el domini tegust.com corresponen a TEGUST NATURE SL (en endavant TEGUST), amb CIF B55211957 i domicili a Polígon Industrial A1, carrer H, núm. 1, de la Bisbal d’Empordà (CP 17100), adreça electrònica info@tegust.com, inscrita al Regis-tre Mercantil 2989, foli 208, full GI-56907.

Propietat intel·lectual i industrial

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys grà-fics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a TE-GUST o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. TEGUST presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. TEGUST autoritza la utilització dels contin-guts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els con-tinguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a https://tegust.com. TE-GUST es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel•lectual o industrial. No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://tegust.com (framing).

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que TEGUST actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això TEGUST manifesta que les referències de les productes que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a TE-GUST fins a la contractació expressa d’una comanda. TEGUST es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web. TEGUST no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

Condicions d'ús

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció terri-torial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués corres-pondre.